KONKURS
Za prijem u radni odnos bibliotekara/bibliotekarke na određeno vrijeme.

Na osnovu članova 5-7 Pravilnika o radu, Bošnjački institut – Fondacije Adila Zulfikarpašića raspisuje

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos bibliotekara/bibliotekarke na određeno vrijeme

Opis poslova i radnih zadataka: Rad sa korisnicima biblioteke (rješavanje korisničkih zahtjeva i pružanje informacijskih usluga), stručna i sadržajna obrada knjižne i neknjižne građe u skladu sa međunarodnim standardima, rad u knjižnom fondu na sređivanju bibliotečkih zbirki, rad na razvoju i unapređenju usluga biblioteke i kreativni rad sa mladima.

Vrijeme trajanja angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, posebni uvjeti su:

  • diploma VSS Univerziteta u Sarajevu Filozofskog fakulteta Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
  • poželjna 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima bibliotekara

Potrebna dokumentacija:

-         Ovjerena kopija diplome završenog studija bibliotekarstva (diplomirani/a bibliotekar/ka, bachelor ili master bibliotekarstva)

-         Potvrda ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena kopija)

-         Biografija

  • Motivaciono pismo
  • Potvrda o radnom iskustvu (original)
  • Dvije preporuke
  • Uvjerenje o državljanstvu BiH (original ili ovjerena kopija)
  • Dokumenti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave, te kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se do 3. aprila 2018. godine sa naznakom Prijava na konkurs lično na protokolu Bošnjačkog instituta ili poštom na adresu:

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

M. M. Bašeskije 21

71 000 Sarajevo


(Bošnjački institut)
KONKURS