Konkurs

U skladu sa Javnim pozivom za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja Prvo radno iskustvo 2017 – Jačanje konkurentnosti na tržištu rada „PLUS“ Federalnog zavoda za zapošljavanje objavljenog 16. oktobra 2017. godine,

za rad u biblioteci, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića objavljuje

KONKURS

Za prijem

1.       Dipl. bliotekara/bibliotekarke

Opis poslova i radnih zadataka: Rad sa korisnicima, kataloška obrada bibliotečke građe, sadržajna obrada bibliotečke građe, klasifikacija bibliotečke građe, planiranje i realizacija nabavne politike, održavanje i razvijanje međubibliotečke razmjene, rad na razvoju usluga biblioteke, kreativni rad sa mladima.

Vrijeme trajanja angažmana: 1 godina.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Uslovi prijavljivanja:

Sticanje prvog radnog iskustva za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, i to:

Za osobe sa višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen), ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

    Ovjerena kopija diplome završenog bacheleor ili master studija bibliotekarstva

    Motivaciono pismo

    Biografija

    Uvjerenje o državljanstvu BiH

    Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 03.11.2017. godine lično na recepciju Bošnjačkog instituta.

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Mula Mustafe Bašeskije 21

71000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave, te kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 
Konkurs