Zaštitom kulturnog naslijeđa za bolju budućnost

Oko 40 kulturnih radnika/ica iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine učestvovali su na radionice održanoj 18. septembra 2014. godine u prostoru Isa-begovog hamama u Sarajevu, te kroz različite aktivnosti doprinjeli očuvanju i obnovi najstarijeg javnog kupatila u Sarajevu. Radionicu je realizovala Fondacija Kulturno naslijeđe bez granica (Foundation Cultural Heritage without Borders – CHwB) u suradnji sa Bošnjačkim institutom – Fondacijom Adil Zulfikarpašić i Vakufskom direkcijom u okviru projekta “Učini svojim!”, koji finansira EU.

Cilj projekta “Učini svojim!” je podići svijest među građanima i građankama BiH o značaju kulturnog naslijeđa kao zajedničkog bogatstva, kao i ostvarivanju prostora za otvoren dijalog o naslijeđu, kulturi i identitetu. Projekat “Učini svojim!” do sada je realizovan na području Kosova i Albanije.

U okviru radionice sa kulturnim radnicima održana su predavanja uvaženih bosanskohercegovačkih restauratora i konzervatora Nihada Čengića i prof. dr. Ćazim Hadžimejlić, čiji radovi se nalaze u nekim od najznačajnijih galerija, muzeja, privatnih kolekcija i objekata kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Uz pomoć majstora koji već nekoliko mjeseci rade na obnovi Isa-begovog hamama, učesnici radionice su nakon predavanja na simboličan način sudjelovali u malterisanju fasade i unutrašnjih zidova, te tako doprinjeli obnovi ovog objekta i očuvanju kulturnog naslijeđa koje pripada svim građanima i građankama BiH.

„Današnja edukativno-informativna radionica ima za cilj prezentirati principe i metodologiju konzervacije i restauracije kulturnim radnicima, koji se svakodnevno susreću sa ovim aspektima struke. Fokus je stavljen na kožu, papir, zidnu površinu, dakle materijale sa kojima većina prisutnih radi. Svi uposlenici/uposlenice ovih institucija poznaju osnovne principe konzervacije, tako da je ova radionica zamišljena kao dodatna edukacija za različite profile unutar kulturnih institucija, a imali smo sreću da nam dva vrsna stručnjaka iz ovih oblasti iznesu svoja iskustva o ovom iznimno važnom segmentu očuvanja kulturnog nasljeđa“, kazala je Amina Rizvanbegović Džuvić, direktorica Bošnjačkog institute – Fondacija Adil Zulfikarpašić.

CHwB je na ovoj radionici imenovao prof. dr. Ćazima Hadžimejlića ambasadorom kulturnog naslijeđa. Titulu ambasadora/ice kulturnog naslijeđa CHwB dodijeljuje osobama iz javnog života koje su se svojim radom iskazali kao promotori BiH, te njene kulturne baštine.

 „Koliko kvalitetno i vrijedno uspijemo sačuvati i zaštiti našu kulturnu baštinu, toliko ćemo biti bogatiji. U restauraciji je cilj približiti se autentičnom radu, zaštititi i produžiti život objektu ili predmetu. Veliki dio detalja koji su tokom vremena izgubljeni na samim objektima ili predmetima, te mogućnost njihovog povratka ili ponovnog rekonstruiranja i izvođenja, svakako je moguć uz dobro poznavanje problematike, počevši od historije umjetnosti, izučavanja vremenskog perioda i stilova, njihovog razvoja i utjecaja, pa sve do današnjih dana, preko „umijeća izvođenja“ i, naravno, restauratorske-konverzacijske stručnosti“, rekao je prof. dr. Ćazim Hadžimejlić, ambasador kulturnog naslijeđa.

Projekat „Učini svojim!“ realizovati će se tokom 2014. i 2015. godine kroz veliki broj aktivnosti namijenjenih različitim društvenim akterima u cilju povećanja osjećaja pripadnosti iIi povezanosti sa kulturnom baštinom. Ovaj projekat u BiH finansira Europska unija u okviru programa „Sarajevo 2014“, povodom obilježavanja stote godišnjice početka Prvog svjetskog rata i s ciljem da se iz Sarajeva širom svijeta pošalje poruka mira, pomirenja i solidarnosti.

Fondacija CHwB je Švedska nevladina organizacija osnovana 1995. godine kao reakcija na pomoć u obnovi kulturnog naslijeđa oštećenog tokom sukoba na području Bosne i Hercegovine. Fondacija danas ima kancelarije u Švedskoj, BiH, Kosovu, Albaniji, te različite projekte usmjerene na očuvanje i zaštitu kulturnog naslijeđa širom svijeta.

Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić jeosnovana u Sarajevu 2001. godine i bavi se očuvanjem i promocijom kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine i njenih naroda. Polje rada Instituta je u bibliotečkom, galerijskom, muzejskom, umjetničkom i kulturnom segmentu. Provodi brojne projekte koji na različite načine podižu svijest i afirmiraju bosanskohercegovačko intelektualno, duhovno i umjetničko stvaralaštvo.

Protection of Cultural Heritage for a Better Future

Around 40 cultural workers from throughout Bosnia & Herzegovina participated in the workshop held on 18th September 2014 in the area of Isa-bey Hamam in Sarajevo, and through various activities contributed to the preservation and restoration of the oldest public baths in Sarajevo. The workshop was realized by the Foundation Cultural Heritage without Borders (CHwB) in collaboration with the Bosniac Institute - Foundation Adil Zulfikarpašić and the Vakuf Authority within the project "Make it Yours!", funded by the EU.

The project "Make it Yours!" aims to raise awareness amongst citizens of Bosnia and Herzegovina of the importance of cultural heritage as a common wealth, as well as to provide a space in which to open dialogues on heritage, culture and identity. The project "Make it Yours!" has already been realized on the territories of ​​Kosovo and Albania.

At the workshops for cultural workers were held lectures by local restorers and conservators Nihad Čengić and prof. Dr. Ćazim Hadžimejlić, whose works are found in some of the most important galleries, museums, private collections and objects of cultural heritage in Bosnia and Herzegovina and abroad. With the help of an artisan, who has for months been working on the restoration of Isa-bey Hamam, workshop participants, after the lecture, symbolically participated in plastering facades and interior walls, thus contributing to the restoration of this building and the preservation of cultural heritage that belongs to all citizens of Bosnia and Herzegovina.

"Today's educational and informative workshop aimed to present the principles and methodology of conservation and restoration for cultural workers, who are faced daily with these aspects of the profession. Focus was placed on the leather, paper, wall surface, i.e. materials with which most of those present work. All employees of these institutions know the basic principles of conservation, so this workshop is meant as additional training for different profiles within the cultural institutions, and we were lucky that two excellent professionals in these fields could share their experiences on this very important segment of preserving cultural heritage" said Amina Rizvanbegović Džuvić, Director of the Bosniak Institute - Foundation Adil Zulfikarpašić.

CHwB, in this workshop, appointed professor Dr. Ćazima Hadžimejlić as Ambassador of Cultural Heritage. The title of Ambassador of Cultural Heritage is assigned by CHwB to persons in public life who have demonstrated through their work the promotion of BiH and its cultural heritage. "How good and worthwhile it is to conserve and protect our cultural heritage, so we'll be better off. The main goal of the restoration is to deliver authentic work, protect and extend the life of the objects. A large part of the details were lost over time on these objects, and the possibility of their return or reconstruction and presentation is certainly possible with a good knowledge of relevant  issues, ranging from art history, knowledge of the period and styles, their development and influence, and all to the present day, through "the art of presentation" and, of course, restoration-conversational skills"said professor Dr. Ćazim Hadžimejlić, Ambassador of Cultural Heritage.

The project "Make it Yours!" will be implemented during 2014 and 2015 via a series of activities aimed toward  different stakeholders, in order to increase a sense of belonging to and connection with cultural heritage. This project is funded by the European Union under the ‘Sarajevo 2014’ programme, which incorporates a series of projects implemented in and around the centenary of the outbreak of the First World War, in order for Sarajevo to send messages of peace, reconciliation and solidarity to the world. CHwB is a Swedish non-governmental organization founded in 1995 to provide help in the reconstruction of cultural heritage damaged during the conflict in Bosnia and Herzegovina. The foundation now has offices in Sweden, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Albania, and implements various projects aimed at preserving and protecting cultural heritage worldwide. The Bosniak Institute - Foundation Adil Zulfikarpašić was established in Sarajevo in 2001 and is engaged in the preservation and promotion of the cultural and historical heritage of Bosnia and Herzegovina and its people. The scope of the Institute includes library, gallery, museum, arts and cultural sectors. It has carried out numerous projects to in various ways raise awareness of and affirm Bosnia & Herzegovina’s intellectual, spiritual and artistic creativity.


Zaštitom kulturnog naslijeđa za bolju budućnost