Odjeli i zbirke
Najveće blago Bošnjačkog instituta
Biblioteka raspolaže sa više od 100 000 bibliotečkih jedinica sa oko 3000 naslova periodičnih publikacija

Odjeli biblioteke: Bosnika, Serbika, Kroatika, Jugoslavika, Islamika, Turkika i Odjel enciklopedija, leksikona i rječnika.

BOSNIKA


Najznačajni dio biblioteke jeste odjel Bosnika u kojem sa sakuplja i obrađuje građa o Bosni i Hercegovini. Sadrži publikacije o historiji i kulturnoj historiji Bošnjaka i drugih naroda BiH. Tu je brižljivo prikupljena građa od prvih bosanskohercegovačkih štampanih knjiga, novina i časopisa, od Ljubušaka i Bašagića do današnjih savremenih izdanja

Ovaj odjel posjeduje i bogatu kolekciju putopisa o BiH na raznim stranim jezicima koji predstavljaju važan historiografski i etnografski prikaz BiH od 17 stoljeća do danas.

U okviru Bosnike nalazi se i Zbirka stare i rijetke knjige koja se sastoji od preko 4000 bibliotečkih jedinica od 14-19. stoljeća. Neke od tih su Pregled starina bosanske provincije Epitome vetustatum Bosnensis provinciae, autora franjevca Filipa Lastrića izdata u Ankoni 1776. g.; knjiga o historiji Bosne, De regno Bosniae ejusque interitu narratio historica iz 1781. g. izdata u Veneciji, autora Pruentia Narentina (Luke Vladimirovića); te djelo franjevca Franje Galvinića Origine della provincia Bosna-Croatia iz 1648 g. o historiji Bosne i njenim vladarima.  

Vrijednost i rijetkost Bosnike prepoznali su mnogi istraživači iz BiH i inostranstva gdje za svoja istraživanja najvećim dijelom upravo koriste kolekcije ovog odjela.

Pored osnovne podjele na tematske cjeline u okviru Bosnike izdvojeno je i nekoliko zbirki.

Zbirka bogumili objedinjuje izvore koji obrađuju historijsku problematiku srednjovjekovnog naslijeđa BiH te predstavlja jedno od najatraktivnijih područja za historijsko proučavanje: umjetnost toga perioda izražena kroz likovno stvaralaštvo na stećcima, zatim vjersko učenje i posebni običaji, samo su neki od aspekata privlačnosti bogumilskog naslijeđa. Zbirka se sastoji od polemičke i kritičke literature o bogumilskoj problematici kao i o katarima, albigenzima, patarenima, krstaškim ratovima i inkviziciji, te predstavlja veliki izazov za mnoge istraživače.

Jedan od važnih događaja u povijesti BiH jeste agrarno pitanje. Sa  željom da se izučava i taj historijski događaj formirana je i Zbirka agrarna reforma gdje se nalaze publikacije koje se odnose na agrarnu reformu u Kraljevini Jugoslaviji i SFRJ sa posebnim osvrtom na BiH i Bošnjake.

Građa o ratnim događanjima i agresiji na BiH je zbog velikog značaja sabrana u  zasebnu kolekciju Zbirka rat 1991-1995. Ova kolekcija se sastoji od različitih vrsta publikacija koje se najvećim dijelom odnose na agresiju na BiH. U sklopu ove zbrike nalazi se i kolekcija monografskih i periodičnih izdanja, izdatih u BiH i inostranstvu u periodu od 1992-1995. Međutim, ovdje se nalaze i izdanja koja se odnose i na politička zbivanja i rat u Sloveniji, Hrvatskoj, Kosovu i općenito na prostoru bivše Jugoslavije u periodu od 1990-1999.

Jedna od zbirki koja je sakupljena s ciljem da proučava društvene, političke, međunacionalne odnose i povezanost BiH sa drugim zemljama na Balkanu je i Zbirka balkanika. Sastoji se od publikacija koje se odnose na geografsko područje Balkana kroz historiju na različitim slavenskim i drugim stranim jezicima.

Zbirka emigrantika posjeduje jedinstvenu kolekciju publikacija o emigraciji od najranijih vremena formiranja organizirane emigracije južnoslavenskih naroda do danas. Ova rijetka zbirka sadrži većinu onoga što su hrvatska, srpska i bošnjačka emigracija objavljivale širom svijeta u četrdeset i pet godina vladavine komunizma u Jugoslaviji, kao i publikacije ranijih emigracija. Podijeljena je na hrvatsku, srpsku, bošnjačku, slovenačku, makedonsku i jugoslovensku emigrantiku. Kao primjeri mogu se navesti: bošnjački emigrantski časopis Bosanski pogledi, koji je uređivao Adil-beg Zulfikarpašić sa dr. Smailom Balićem 50-ih i 60-ih godina 20 st.; zatim časopisi hrvatske, srpske,  slovenačke i jugoslovenske emigracije Hrvatska revija, Danica, Naša reč, The South Slav Journal, Svobodna Slovenija, itd. Fond zbirke se i dalje popunjava sa onim izdanjima koje biblioteka ne posjeduje i sa izdanjima današnje bosanskohercegovačke dijaspore. Zahvaljujući uspješnoj saradnji sa Bošnjačkom nacionalnom zajednicom i Kulturnim društvom Bošnjaka Hrvatske «Preporod» u Zagrebu te Bošnjačkim kulturnim savezom Slovenije, biblioteka redovno popunjava fond emigrantike izdanjima Bošnjaka iz Hrvatske i Slovenije i časopisima Behar, Preporodov journal i Bošnjak.

U okviru bosnike formirane su i Zbirka judaika i Zbirka Sandžak. Judaika predstavlja zbirku publikacija o historiji, kulturnoj historiji, civilizaciji, religiji i identitetu Jevreja u BiH i u svijetu. Zbirka Sandžak sastoji se od različitih djela o Sandžaku kao i djela autora iz Sandžaka.

Periodična izdanja (časopisi, novine, kalendari, godišnjaci) su objedinjeni u posebnu Zbirku bosanska periodika. Ova kolekcija obuhvaća periodične publikacije od 1850. g. do danas i tu se mogu pronaći mnogi naslovi bosanskohercegovačke štampe kao što su Bosanski prijatelj, Bosanski vjestnik, Salmame-i Vilayet-i Bosna, Bošnjak, Bosnischer Bote, Behar, Bosanska Vila, Gajret, Nada, Literarna štampa, Izraz, Historijska traganja, Znakovi vremena i dr.

KROATIKA I SERBIKA

Odjeli Kroatika i Serbika sadrže publikacije o historiji, tradiciji, jeziku, kulturi i umjetnosti Hrvatske i Srbije. Među brojnim naslovima, kako beletristike tako i stručne literature i periodike, mogu se naći dokumenti Slavorum Merdionalium s početka 19. st., časopisi Vijenac, Hrvatsko kolo, Croatia Sacra, izdanja Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Srpskog učenog društva, Srpske akademije nauka i umetnosti, te nekoliko zbirki kao što su: Zbirka Miroslav Krleža, Bleiburg, Ante Starčević, Vuk Stefanović Karadžić i dr. Posebno mjesto odjela Kroatike ima Zbirka Nakladnog zavoda Globus koja se sastoji od 300 bibliotečkih jedinica, poklon izdanja Nakladnog Zavoda Globus biblioteci Bošnjačkog instituta 2007. g. 

2014-12-12 09:27:09
Poklon Fondacije za izdavaštvo

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je na poklon 221 publikaciju od Fondacije za izdavaštvo

Detaljnije

2014-12-12 09:26:09
Poklon Fondacije za bibliotečku djelatnost

Biblioteka Bošnjačkog instituta – Fondaciji Adila Zulfikarpašića dobila je do sada na poklon 110 publikacija od Fondacije za bibliotečku djelatnost

Detaljnije

JUGOSLAVIKA

Odjel Jugoslavika prikuplja građu o Kraljevini SHS, Kraljevini Jugoslaviji, FNRJ i SFRJ obuhvatajući period od 1918. do 1992. godine. U okviru odjela formirano je i nekoliko zbirki kao što su: socijalizam, marksizam, komunizam, KPJ, Zbirka Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, Vladimir Dedijer, Lenjin, Staljin i dr.

ISLAMIKA

Odjel Islamika sačinjavaju brojna djela iz historije, civilizacije, umjetnosti, religije, prava, književnosti i politike islamskog svijeta pisana na engleskom, francuskom, njemačkom, arapskom, turskom, perzijskom i drugim jezicima.

Sadrži višetomne zbirke Kur'ana i tefsira, hadisa, historije islama, islamske kulture, islamskog zakonodavstva i drugih islamskih disciplina, od autora kao što su Taberi, Ibn Sina, Razi, Gazali, Ibn Rušd, Biruni, Maverdi, itd.

 

Izdanja Instituta za historiju arapsko-islamskih znanosti na Johann W. Goethe univerzitetu u Frankfurtu

Posebno mjesto odjela Islamike zauzima bogata zbirka faksimila rukopisa, unikata i rariteta klasičnih orijentalnih djela iz Bagdada, Maroka, Egipta i drugih središta islamskog svijeta srednjeg vijeka, s područja društvenih i prirodnih nauka, u izdanju Instituta za arapsko-islamske znanosti Johann W. Goethe univerziteta u Frankfurtu koje uređuje dr. Fuat Sezgin, osnivač i direktor Instituta arapsko islamskih nauka Goethe univerziteta u Frankfurtu i poznati njemački orijentalni filolog.

TURKIKA

Brojna djela i publikacije iz oblasti turske historije, politike, prava, književnosti, kulture i umjetnosti smještena su u odjelu Turkika. Građa obuhvaća historijski period od osnutka osmanskog carstva do savremene historije Republike Turske, gdje su zastupljena djela autora kao što su Halil Inalcik, Joseph von Hammer, Bernard Lewis, Nurhan Atasoy i dr. Posebno treba istaknuti građu koja se odnosi na period osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, kako od domaćih, tako i od stranih autora.


ODJEL ENCIKLOPEDIJA, LEKSIKONA I RJEČNIKA

Odjel enciklopedija, leksikona i rječnika obuhvaća 2000 bibliotečkih jedinica na različitim stranim jezicima. Odjel takođe posjeduje bogatu zbirku geografskih i historijskih atlasa i regionalnih monografija cijelog svijeta. Iz kolekcije općih i stručnih enciklopedija i leksikona izdvajamo nekoliko naslova: Bertelsmann Lexikon, Der Grosse Herder, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, Der Grosse Brockhaus, Mayer's Enzyklopadisches Lexikon, Collier's Encyclopedia, Das Neue Duden Lexikon i dr.