Nametak, Fehim
Trako, Salih
Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta. Sv. 2. Sarajevo ; Zürich : Bošnjački institut, 2003

521 str. ; 24 cm.
ISBN: 9958-743-11-6 (Sv. 2)


Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta (Svezak II)

U drugom svesku Kataloga arapskih, perzijskih, turskih i bosanskoh rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta, registrirana su i naučno obrađena 494 djela, što sa prvim sveskom kataloga čini ukupno 743 kodeksa sa 1125 djelom. Djela su sistematizirana kao i u prvom svesku, po oblastima (Kur’an, tefsir, kiraet, hadis, obredoslovlje, pravo, molitvenici, nauka o moralu, mistika, filozofija, logika, kalendarografija, astronomija, astrologija, medicina, historija, leksikografija, gramatika, retorika i lijepa književnost), i po jezicima (arapski, perzijski, osmanski turski i bosanski pisan arapskim pismom). Najstariji kodeks registriran u ovom svesku je Tafsiru ’l-Qur’an čiji je prijepis okončan u januaru 1342. godine. Od rijetkih djela, vrijedno je spomenuti djelo iz islamskog prava Qunyatu ’l-Fatawa, a do sada je poznato da postoji samo još jedan primjerak u kolekciji Yeni džamije u Istanbulu; zatim historijsko djelo Bahgatu ’t-tawarih iz 1456. godine za koje se zna da još po jedan primjerak imaju biblioteke u Istanbulu i u Beču; autograf djela Hilyatu ’l-ihwan wa hullatu ’l-hullan iz 18. stoljeća, koje je po svoj prilici unikat, itd. Od brojnih autora bošnjaka čija su djela zasupljena u ovom katalgu, ovdje treba posebno naglasiti autograf Dalilu ’s-sa’irin ila ziyarati habibi rabbi ’l-alamin čiji je autor poznat kao Imam-zade (postoji još samo jedan primjerak u Vatikanskoj biblioteci) iz 1661. godine. Katalog je preveden i na engleski jezik, što ga čini dostupnim svjetskim istraživačima.